KP-2162 คู่มือสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ระดับ ปริญญา ใช้สอบทุกตำแหน่ง ออกใหม่ปี 2561

234฿

คำอธิบาย

KP-2162 คู่มือสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ระดับ ปริญญา ใช้สอบทุกตำแหน่ง ออกใหม่ปี 2561

สารบัญ


*ความรู้เกี่ยวกับ กฟผ. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม                                                        


*ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)

          –เจาะข้อสอบ พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ                                                  

          –เจาะข้อสอบ โจทย์อนุกรมตัวเลข                                                             

          –เจาะข้อสอบ การจัดเข้าพวก                                                                    

          –เจาะข้อสอบ แบบไม่เข้าพวก แบบคำตรงข้าม                                               

          –เจาะข้อสอบ แบบหาตัวกลาง                                                                   

          –เจาะข้อสอบ การอ่านคำ                                                                         

          –เจาะข้อสอบ หาคำที่สะกดผิด และเขียนผิด                                                  

          –เจาะข้อสอบ ความหมายของคำและกลุ่มคำ                                                  

          –เจาะข้อสอบ การใช้คำหรือกลุ่มคำ                                                             

          –เจาะข้อสอบ มิติสัมพันธ์                                                                         


*การวัดคุณลักษณะนิสัย (
Personality Test)                                                             


*การวัดบุคลิกภาพ