KP-2151 คู่มือสอบ กลุ่มการเงินการบัญชี กรมยุทธศึกษาทหารบก ออกใหม่ปี 2561

234฿

คำอธิบาย

KP-2151 คู่มือสอบ กลุ่มการเงินการบัญชี กรมยุทธศึกษาทหารบก ออกใหม่ปี 2561

สารบัญ


*
ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี การเงิน 


*
การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน


*
ความรู้ด้านงบประมาณ         


*เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551          

เจาะข้อสอบ ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                          


*
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553   


*เจาะข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

ของส่วนราชการพ.ศ. 2553     


*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 
2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  


*เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 
1.      


*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 
2.   


*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 
3.  


*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 
4.   


*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 
5.   


*เจาะข้อสอบบัญชีราชการ