KP-2146 คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม ออกใหม่ปี 2561

234฿

คำอธิบาย

KP-2146 คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม ออกใหม่ปี 2561

สารบัญ


*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ โครงสร้าง                                                    


*
ระบบการเงิน บัญชี และงบประมาณ                                                                                 


*
การบริหารเงินและงบประมาณ                                                                                       


*
การจัดทำ สอบทาน ข้อมูลทางการเงิน รายงานการเงิน และวิเคราะห์รายงานทางการเงิน                      


*
หลักการและนโยบายการบัญชี มาตรฐานทางบัญชี                                                                 


*
นโยบายแผนงานโครงการ และการวางแผนค่าใช้จ่าย                                                              


*
ระบบและการปฏิบัติงานด้านพัสดุ                                                                                    


*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 
2551 ชุดที่  1.                                                


*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 
2551 ชุดที่  2.                                                


*
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543                                                 


*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมพ.ศ. 
2543และที่แก้ไขเพิ่มเติม                  


*เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 
2551      


*เจาะข้อสอบ ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (
GFMIS)                       


*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 
1.                                                                                                


*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 
2.