กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-8 ก.พ. 2561

“กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-8 ก.พ. 2561

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก

เรื่อง การรับนสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2561

กองทัพบก มีกำหนดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นักเรียนนายสิบทหารบก เพื่อเข้ารับการศึกษา ตามหลักสูตรของกองทัพบก จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก จำนวน 1,980 นาย (บุคคลพลเรือน จำนวน 1,188 นาย และทหารกองประจำการ จำนวน 792 นาย) หลักสูตร นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ จำนวน 700 นาย

1. ประเภทของผู้รับสมัคร

1.1 บุคคลพลเรือน

1.2 ทหารกองประจำการใน สังกัดกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

1.3 พลอาสาสมัคร (ประจำการ) ในสังกัดกองทัพบก

1.4 อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก

1.5 ทหารกองหนุน เฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจำการ ในสังกัดกองทัพบก

2. คุณสมบัติทั่วไป

2.1 มีวุฒิการศึกษาสำเร็จมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ สาอาชีพ หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

2.2 เป็นชายโสด ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณะเพศ (ก่อนการสอบภาควิชาการ) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือหนีราชการ

2.3 มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

2.4 สำหรับผู้ที่มี ปู่-ย่า, ตา-ยาย มีสัญชาติอื่น ที่มิได้มีสัญชาติไทย ต้องมีหลักฐานเช่น ใบสูติบัตร หรือหนังสือรับรองการเกิดออกโดยสำนักทะเบียนอำเภอของบิดาหรือมารดา ว่าเกิดที่ประเทศไทยจริง

2.5 มีอวัยวะ และรูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีรอยสักตามร่างกาย ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

2.6 ไม่เคยทุจริตในการอสบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกมาก่อน

2.7 ไม่เป็น ผู้เสพยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษ หรือ อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และ ไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

2.8 ต้องเข้ารับการตรวจโรค วัดขนาดมาตรฐานร่างกาย พิมพ์ลายนิ้วมือตรวจประวัติอาชญากรรม ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ว่ายน้ำ ดึงข้อ ลุกนั่ง ดันพื้น และ วิ่งได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

3. คุณสมบัติเฉพาะในแต่ละหลักสูตร

3.1 หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก

3.1.1 บุคคลพลเรือน

3.1.1.1 ทหารกองเกิน อายุ 18 ปี ถึง 22 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ.2539 ถึง พ.ศ.2543) โดยไม่รับสมัครผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการในปี 2561 (คนเกิด พ.ศ.2540) สำหรับผู้มีอายุ 22 ปี ต้องมีใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.43) แสดงว่าผ่านการตรวจเลือกฯ “ร่างกายสมบูรณ์ดี” ผลการจับสลาก “ดำ” หรือ “ส่งคนร้องขอเข้ากองประจำการพอ” ไม่ต้องส่งเข้ากองประจำการ

3.1.1.2 ทหารกองหนุน อายุ 18 ปี ถึง 22 ปี (ผู้เกิดระหว่าง พ.ศ.2539 ถึง พ.ศ.2543) สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (รด.ปี 3) ของศูนย์การกำลังสำรองหรือศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกต้องแสดงหลักฐานสมุดประจำตัวทหารกองหนุน หรือหนังสือสำคัญฯ (แบบ สด.8) เท่านั้น สำหรับ ผู้แสดงหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนในกรณี ขอคะแนนเพิ่มพิเศษ

3.1.2 ทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบก (ทุกผลัด) อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2537)

3.1.3 ทหารกองประจำการในสังกัด กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ (ทุกผลัด) อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2537) ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ไม่มีผลกระทบต่อการปรับย้ายของหน่วยต้นสังกัด และเวลารับราชการทหารกองประจำการ

3.1.4 พลอาสาสมัคร (ประจำการ) ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2537) ให้เลือกได้หลกัสูตรเดียว

3.1.5 อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก มีอายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2537 ) ให้เลือกได้หลักสูตรเดียว

3.2 หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ

3.2.1 ทหารกองประจำการ ในสังกัดกองทัพบก มีเวลาอยู่ในกองประจำการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ ผู้ที่กำลังจะครบปลดจากกองประจำการใน เม.ย. 61 อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2537)

3.2.2 พลอาสาสมัคร (ประจำการ) ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2537) ให้เลือกได้หลักสูตรเดียว

3.2.3 อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2537) ให้เลือกได้หลักสูตรเดียว

3.2.4 ทหารกองหนุนเฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจำการ ในสังกัดกองทัพบกมาแล้ว อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2537)

4. รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตและการชำระเงิน

4.1 เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (ตลอด 24 ชั่วโมง) ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 00.01 นาฬิกา ถึง 25 มกราคม 2561 เวลา 18.00 นาฬิกา (ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ)

4.2 ให้ชำระเงินค่าสมัคร ผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ถึง 28 มกราคม 2561

5. หลักฐานการสมัคร

5.1 อัพโหลดรูปถ่ายหน้าตรงเป็นไฟล์รูปภาพหรือ PDF ขนาดไม่เกิน 1 MB ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำและต้องเป็นรูปถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน หากเป็นทหารกองประจำการให้แต่งกายตามสังกัด นักเรียนกำลังศึกษาให้แต่งกายตามสถาบันที่กำลังเข้ารับการศึกษา บุคคลทั่วไปสวมเสื้อคอปกสีสุภาพและอัพโหลดวุฒิการศกึษาหรือหนังสือรับรองสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และหลักฐานทหารเป็นไฟล์ PDF

5.2 ผู้มีรายชื่อสอบผ่านภาควิชาการ ให้เตรียมหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่กรมยุทธศึกษาทหารบก ด้วยตนเองพร้อมตรวจประวัติอาชญากรรมในวันที่ 6-9 มีนาคม 2561 รายละเอียด ดังนี้

5.2.1 สำเนาหลักฐานใบสมัครทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 ชุด

5.2.2 สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร บิดา และมารดา ผู้ให้กำเนิดที่แสดง วัน เดือน ปี เกิดที่ชัดเจน และระบุสัญชาติของบิดามารดา ผู้ให้กำเนิดพร้อมสำเนาจำนวน 1 ชุด

5.2.3 ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน หรือใบรับรองของสถานศึกษาที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าและหลักฐานที่จะขอสิทธิคะแนนเพิ่ม (กรณีขอใช้สิทธิ) พร้อมสำเนาจำนวน 1 ชุด

5.2.4 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาจำนวน 1 ชุด

5.2.5 หลักฐานทางทหาร ได้แก่ ใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9) ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบ สด.43) สำเนาทะเบียนกองประจำการ (แบบ สด.3) สมุดประจำตัวทหารกองหนุน (หนังสือสำคัญฯ แบบ สด.8) แล้วแต่กรณีพร้อมสำเนาจำนวน 1 ชุด

6. การสอบคัดเลือก

6.1 การสอบภาควิชาการ

6.1.1 เนื้อหาวิชา ความรู้ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

6.1.1.1 บุคคลพลเรือน จำนวน 5 วิชา รวม 120 ข้อ โดย 4 ข้อ วิชา วิชาละ 25 ข้อ รวม 100 ข้อ ได้แก่

– วิชาวิทยาศาสตร์ (25 ข้อ)

– คณิตศาสตร์ (25 ข้อ)

– ภาษาไทย (25 ข้อ)

– ภาษาอังกฤษ (25 ข้อ)

– วิชาความรู้ทั่วไป (เนื้อหาศาสตร์พระราชา, ศีลธรรม และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทหารเบื้องต้น) (20 ข้อ)

6.1.1.2 ทหารกองประจำการ, ทหารกองหนุน จำนวน 5 วิชา รวม 120 ข้อ โดย 4 วิชา วิชาละ 25 ข้อ รวม 100 ข้อ ได้แก่

– วิชาวิทยาศาสตร์ (25 ข้อ)

– คณิตศาสตร์ (25 ข้อ)

– ภาษาไทย (25 ข้อ)

– ภาษาอังกฤษ (25 ข้อ)

– วิชาความรู้ทั่วไป (เนื้อหาศาสตร์พระราชา, ศีลธรรม และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทหารเบื้องต้น) (20 ข้อ)

6.1.2 กำหนดการ

6.1.2.1 วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก และมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา (หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก ขึ้นต้นหมายเลขประจำตัวสอบเลข 1)

6.1.2.2 วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก (หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ) ขึ้นต้นหมายเลขประจำตัวสอบด้วยเลข 9)

6.2 การสอบรอบเที่สอง

6.2.1 รายงานตัว เพื่อตรวจเอกสารการรับสมัครและตรวจประวัติอาชญากรรม ด้วยตนเอง ในวันที่ 6-9 มีนาคม 2561 (ตามกลุ่ม ลำดับ ในวัน เวลา ที่กำหนดในประกาศฯ)

6.2.2 รายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตรวจโรค และการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2561 และวันที่ 19-22 มีนาคม 2561 ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ตามกลุ่ม ลำดับ วัน เวลา ที่กำหนดในประกาศฯ)

ตำแหน่ง: รวม1,980นาย,นักเรียนนายสิบทหารบก,นักเรียนนายสิบทหารราบ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1,980
ปฏิบัติงานที่: ประจวบคีรีขันธ์ ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน กรมยุทธศึกษาทหารบก :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมยุทธศึกษาทหารบก คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมยุทธศึกษาทหารบก

Scroll to Top