กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 ม.ค. -12 ก.พ. 2561

“กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 ม.ค. -12 ก.พ. 2561

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ไวโอลิน)
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางดุริยางคศิลป์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติงานทางด้านดนตรีไทยหรือสากล เพื่อเป็นการอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี
(2) ฝึกซ้อม และศึกษา จดจำ บทเพลง โน้ตเพลงต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเป็นการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน
(3) จัดเตรียม ดูแลเก็บรักษาเครื่องดนตรีและอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อให้พร้อมต่อการแสดง
(4) รวบรวม คัดลอก และจัดทำบทเพลง และโน้ตเพลงที่มีคุณค่าและหายากเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่งานด้านดนตรีให้แพร่หลาย
2. ด้านการบริการ
(1) เผยแพร่งานด้านดนตรี เพื่อให้ความรู้และความบันเทิงแก่สาธารณชนและผู้ที่สนใจ
(2) ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
– สอบข้อเขียน (๑๐๐ คะแนน)
โดยจะทดสอบ – ความสามารถในการเขียนทฤษฎีโน้ต
– ทฤษฎีดนตรีสากล
– หลักปฏิบัติของการเป็นนักดนตรีที่เป็นมืออาชีพ
– สอบปฏิบัติ (๑๐๐ คะแนน)
โดยจะทดสอบ – เล่นดนตรี ไวโอลิน (กรมประชาสัมพันธ์จะจัดเตรียมโน้ตดนตรี และเครื่องดนตรีให้)
– เล่นดนตรี ดับเบิ้ลเบส (กรมประชาสัมพันธ์จะจัดเตรียมโน้ตดนตรี และเครื่องดนตรีให้)
2. การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 100 คะแนน


ชื่อตำแหน่ง : ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ดับเบิ้ลเบส)
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางดุริยางคศิลป์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติงานทางด้านดนตรีไทยหรือสากล เพื่อเป็นการอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี
(2) ฝึกซ้อม และศึกษา จดจำ บทเพลง โน้ตเพลงต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเป็นการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน
(3) จัดเตรียม ดูแลเก็บรักษาเครื่องดนตรีและอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อให้พร้อมต่อการแสดง
(4) รวบรวม คัดลอก และจัดทำบทเพลง และโน้ตเพลงที่มีคุณค่าและหายากเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่งานด้านดนตรีให้แพร่หลาย
2. ด้านการบริการ
(1) เผยแพร่งานด้านดนตรี เพื่อให้ความรู้และความบันเทิงแก่สาธารณชนและผู้ที่สนใจ
(2) ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
– สอบข้อเขียน (๑๐๐ คะแนน)
โดยจะทดสอบ – ความสามารถในการเขียนทฤษฎีโน้ต
– ทฤษฎีดนตรีสากล
– หลักปฏิบัติของการเป็นนักดนตรีที่เป็นมืออาชีพ
– สอบปฏิบัติ (๑๐๐ คะแนน)
โดยจะทดสอบ – เล่นดนตรี ไวโอลิน (กรมประชาสัมพันธ์จะจัดเตรียมโน้ตดนตรี และเครื่องดนตรีให้)
– เล่นดนตรี ดับเบิ้ลเบส (กรมประชาสัมพันธ์จะจัดเตรียมโน้ตดนตรี และเครื่องดนตรีให้)
2. การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 100 คะแนน


ชื่อตำแหน่ง : คีตศิลปินปฏิบัติงาน (สากล)
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคีตศิลป์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ขับร้องเพลงไทยเดิม เพลงไทยสากล เพลงสากลและเพลงภาษาอื่น ๆ เพื่อเป็นการอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านคีตศิลป์
(2) ฝึกซ้อม การขับร้องเดี่ยว และขับร้องหมู่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน
(3) ศึกษา จดจำ บทเพลง โน้ตเพลง จังหวะ ลีลา ท่วงทำนอง และศิลปะในการขับร้องเพลงต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และเป็นการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน
(4) คัดลอก เก็บรวมรวม และจัดเตรียมบทเพลง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านคีตศิลป์
2. ด้านการบริการ
(1) เผยแพร่งานด้านคีตศิลป์ไทยและสากล เพื่อให้ความรู้และความบันเทิงแก่สาธารณชน และผู้ที่สนใจ
(2) ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
– สอบข้อเขียน (๑๐๐ คะแนน)
โดยจะทดสอบ – หลักการใช้เสียงขั้นพื้นฐาน
– หลักการร้องเพลงตามแนววงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์
– ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีโน้ตเบื้องต้น
– สอบปฏิบัติ (๑๐๐ คะแนน)
โดยจะทดสอบ – ร้องเพลงของวงกรมประชาสัมพันธ์ 1 เพลง คือ เพลงบุพเพสันนิวาส
– ร้องเพลงทั่วไป ได้แก่ เพลงไทยสากล เพลงสากล เพลงลูกทุ่ง โดยจับฉลากเลือกมา 1 เพลง
2. การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 100 คะแนน


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 10,500 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ออกแบบงานศิลป์ บอร์ด ป้ายประกาศ ป้ายโฆษณา ฉาก กราฟฟิคดีไซด์ เวทีของหน่วยงาน ผังสถานที่ สื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ สวยงาม และสื่อความ ได้เป็นอย่างดี
(2) ดูแล จัดเก็บ บำรุงรักษา ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์การทำงานให้เป็นระบบ เพื่อให้ อุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
2. ด้านงานบริการ
(1) ให้คำแนะนำ การออกแบบ เทคนิค การจัดงานศิลป์ การจัดนิทรรศการแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอก เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานศิลป์
(2) ช่วยจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ คู่มือ หนังสือ แผ่นพับและนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างภาพพจน์ และส่งเสริมการออกแบบงานศิลป์
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
– สอบข้อเขียน (๑๐๐ คะแนน)
โดยจะทดสอบ – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์ ทัศนศิลป์ และความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ
– ความสามารถด้านการออกแบบร่างเบื้องต้น (Sketch Design) กำหนดรูปแบบ ขนาด การใช้วัสดุ และเทคนิคต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับรูปแบบการผลิตรายการโทรทัศน์ (ตามหัวข้อที่กำหนด)
– สอบปฏิบัติ (๑๐๐ คะแนน)
โดยจะทดสอบ – ทักษะความชำนาญ และประสบการณ์ในการออกแบบ (ตามหัวข้อ ที่กำหนด)
2. การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 100 คะแนน

ตำแหน่ง: ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน,คีตศิลปินปฏิบัติงาน,นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 10,500-15,000
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมประชาสัมพันธ์ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมประชาสัมพันธ์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมประชาสัมพันธ์

Scroll to Top