มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 ม.ค. -31 ม.ค. 2561

“มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 ม.ค. -31 ม.ค. 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. เป็นบุคคลที่ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ.
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
3.มีความสามารถในการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ปัญหา ในการสรรหาและพัฒนาบุคลากร
4. วางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
5. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
6. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์ (เช่น โปรแกรม Microsoft Office, Microsoft Office Word เป็นต้น) อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายใจสำนักงานหรือการบริหารงานทั่วไป ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
วิธีการประเมิน : เป็นบุคคลที่ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ.

– ทักษะ
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียนหรือสอบภาคปฏิบัติ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

– สมรรถนะ
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เกณฑ์การประเมิน : การสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) จะต้องได้คะแนนรวมและคะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ฉะเชิงเทรา ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Scroll to Top