ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-12 ม.ค. 2561

“ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-12 ม.ค. 2561

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก
————————————————
ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์  มีความประสงค์ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเข้าเป็นพนักงานสัญญาจ้าง  ปฏิบัติงานศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป

มีสัญชาติไทย
เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ  หรือไม่เป็นโรคเรื้อน  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  โรคยาเสพติดให้โทษ  หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ  หรือพ้นระยะเวลารอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
พนักงานสัญญาจ้าง 
ประจำศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(จำนวน 1 อัตรา)
คุณวุฒิปริญญาตรี/โท  วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านระบบสารสนเทศ
ต้องได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองในระดับสากล ด้านงานที่เกี่ยวกับ ITได้แก่ ใบรับรอง CompTIA Security + หรือ Certified Ethical Hacker หรือ CISA หรือ CISSP เป็นต้น
มีมนุษยสัมพันธ์ดี สื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
ภาษาอังกฤษ พูด/อ่าน/เขียน ได้ในระดับดี

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
พนักงานสัญญาจ้าง 
ส่วนดูแลมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยกฎข้อบังคับและประเมินความเสี่ยงสารสนเทศ 
(จำนวน 1 อัตรา)
อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
คุณวุฒิปริญญาตรี/โท  บริหารธุรกิจ  การเงิน  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านระบบสารสนเทศ
ต้องได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองในระดับสากล ด้านงานที่เกี่ยวกับ IT ใบรับรอง ITIL V.3 Foundation
มีมนุษยสัมพันธ์ดี สื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
ภาษาอังกฤษ พูด/อ่าน/เขียน ได้ในระดับดี
              เอกสารประกอบการรับสมัคร

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript)  และสำเนาใบปริญญาบัตร
หนังสือรับรองประสบการณ์ / การผ่านงาน (ระบุวันที่เริ่มงาน และวันที่สิ้นสุด)
ใบสำคัญทางทหาร  เช่น สด.43 หรือ สด. 8
อนึ่ง  หากผู้สมัครแนบเอกสารไม่ครบตามที่ระบุข้างต้น  ทางธนาคารขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาให้เป็น ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน และ/หรือสัมภาษณ์กับธนาคาร

กำหนดการรับสมัคร
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง Web Site ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 มกราคม  พ.ศ. 2561  (ก่อนเวลา 15.30 น.) และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-202-1851, 02-202-1246, 02-202-1263 ,02-202-1076

กรอกใบสมัครได้ที่นี่

การคัดเลือก
วันที่  15  มกราคม พ.ศ.  2561
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนทาง www.ghbank.co.th  หรือ 
ติดประกาศ ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ส่วนการพนักงาน  ชั้น 11  อาคาร 2
วันที่  19  มกราคม พ.ศ. 2561 ทดสอบข้อเขียน/สัมภาษณ์  (รายละเอียดการทดสอบรวมทั้งสถานที่ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

ประกาศ ณ วันที่   27    ธันวาคม   พ.ศ.  2560

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ตำแหน่ง: ศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ,ศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
เว็บรับสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Scroll to Top