ศูนย์การทหารม้า เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 25 ม.ค. -31 ม.ค. 2561 รวม 210 อัตรา

“ศูนย์การทหารม้า เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 25 ม.ค. -31 ม.ค. 2561 รวม 210 อัตรา

ศูนย์การทหารม้า เปิดรับสมัครสอบ

ปรกาศศูนย์การทหารม้า

เรื่อง การจัดหาทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนของหน่วยในส่วนกำลังรบ และส่วนสนับสนุนการรบ เหล่าทหารม้า ประจำปีงบประมาณ 2561

ความมุ่งหมาย กองทัพบก มีความปรสงค์รับสมครทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการ เหล่าทหารม้าเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนในกองทัพของหน่วยในส่วนกำลังรบและส่วนสนับสนุนการรบ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 210 อัตรา ดังนี้

1. คุณสมบัติผู้สมัครสอบ

1.1 เป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการในเหล่าทหารม้าอย่างน้อย 1 ปีหรือทหารกองประจำการที่รับราชการในเหล่าทหารม้ามาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และจะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ใน 30 เม.ย. 61 โดยมีอายุไม่เกิน 25 ปี (รับผู้ที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ.2536) และต้องสมัครในเหล่าทหารม้าเท่านั้น

1.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกให้การรับรอง สำหรับทหารกองประจำการ หากอยู่ระหว่างรอผลการศึกษาไม่สามารถสมัครสอบคัดเลือกได้)

3. หลักฐานการประกอบการรับสมคร

3.1 เอกสารที่นำมาแสดงในวันรับสมัคร

3.1.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 6 รูปแลขนาด 1 นิ้ว จำนวน 6 รูป (ไม่เกิน 3 เดือน)

3.1.2 หลักฐานการศึกษา (ใบสุทธิหรือระเบียบแสดงผลการเรียน)

3.1.3 บัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัครที่ยังไม่หมดอายุ (สำหรับทหารกองประจำการ ไม่สามารถใช้บัตรประจำตัวทหารกองประจำการแทนได้)

3.1.4 หนังสือสำคัญ สด.3 หรือ สด.8 สำหรับทหารกองประจำการ ให้แนบ สด.43 ด้วย

3.1.5 ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, บิดาแลมารดาและหลักฐานอื่น เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ใบมรณะบัตร และใบสูติบัตร

3.1.6 หนังสือรับรองโดยผู้บังคับหน่วย ระบุ ห้วงเวลาที่ประจำการ และเป็นผู้มีความประพฤติดี

3.2 หลักฐานตามข้อ 3.1.2 ถึง 3.1.6 ถ่ายเอกสารโดยใช้กระดาษ ขนาด เอ 4 อย่างละ 3 ฉบับเลย นำฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่รับสมัครด้วย

4. กำหนดเวลาการรับสมัคร  การสอบคัดเลอืกและการประกาศผลสอบของเหล่าทหารม้า

4.1 การรับสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม ถึงวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 08.00-16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครด้วยตนเอง ณ แหล่งสมาคมนายทหาร นายสิบศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

ตำแหน่ง: 210อัตรา,นายทหารประทวน
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 210
ปฏิบัติงานที่: สระบุรี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ ศูนย์การทหารม้า :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ ศูนย์การทหารม้า คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : ศูนย์การทหารม้า

Scroll to Top