มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 ม.ค. -12 ม.ค. 2561 รวม 5 อัตรา

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 ม.ค. -12 ม.ค. 2561 รวม 5 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : ช่างเทคนิค
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านเครื่องกล ทางด้านไฟฟ้า ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ทางด้านก่อสร้าง ทางด้านเทคนิคอุตสาหกรรม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ควบคุมการใช้งานติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมบำรุงรักษาระบบทำความเย็น ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ เครื่องจักรที่เป็นแหล่งจ่ายต้นกำลัง และแหล่งจ่ายสนับสนุนงานระบบ ประกอบอาคาร
๒. ตรวจบำรุงรักษาดูแลการใช้งานระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจสอบไฟฟ้าแรงต่ำที่รับมาจาก การไฟฟ้า เพื่อจ่ายให้กับงานต่าง ๆ ของอาคาร เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบน้ำภายในอาคาร ระบบระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบลิฟต์ ระบบอัคคีภัย ระบบโทรศัพท์ภายใน ระบบสาธารณูปโภค ให้อยู่ในสภาพปกติ พร้อมใช้งาน และแก้ปัญหาขัดข้องที่เกิดขึ้น


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายงานความก้าวหน้างานบริการวิชาการ
๒. ติดตามประเมินผลงานบริการวิชาการ
๓. ประสานแหล่งทุนงานบริการวิชาการ
๔. เครือข่ายบริการวิชาการ
๕. จัดนิทรรศการงานบริการวิชาการ
๖. เผยแพร่ผลงานบริการวิชาการผ่านสื่อต่าง ๆ
๗. โครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานประสานงานบริการวิชาการ
๘. วางแผนดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาด้านบริการวิชาการ
๙. รวมรวบข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาด้านบริการวิชาการ
๑๐. การบันทึกข้อมูลผลการประเมินและหลักฐานเอกสารอ้างอิงในระบบสารสนเทศ
๑๑. รวบรวมข้อมูลจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านบริการวิชาการ
๑๒. รวบรวมข้อมูลจัดทำการจัดการความรู้ด้านบริการวิชาการ


ชื่อตำแหน่ง : ช่างเทคนิค
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านเครื่องกล ทางด้านไฟฟ้า ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ทางด้านก่อสร้าง ทางด้านเทคนิคอุตสาหกรรม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ควบคุมการใช้งานติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมบำรุงรักษาระบบทำความเย็น ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ เครื่องจักรที่เป็นแหล่งจ่ายต้นกำลัง และแหล่งจ่ายสนับสนุนงานระบบ ประกอบอาคาร
๒. ตรวจบำรุงรักษาดูแลการใช้งานระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจสอบไฟฟ้าแรงต่ำที่รับมาจาก การไฟฟ้า เพื่อจ่ายให้กับงานต่าง ๆ ของอาคาร เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบน้ำภายในอาคาร ระบบระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบลิฟต์ ระบบอัคคีภัย ระบบโทรศัพท์ภายใน ระบบสาธารณูปโภค ให้อยู่ในสภาพปกติ พร้อมใช้งาน และแก้ปัญหาขัดข้องที่เกิดขึ้น


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของคณะ และศึกษาแบบฟอร์ม
๒. ดำเนินการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายและรายได้ประจำปี
๓. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน โครงการที่ได้รับงบประมาณประจำปี


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ปฏิบัติงานในการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ
๒. วางแผนและพัฒนางานด้านเทคโนโลยีการศึกษา
๓. บันทึกภาพนิ่งและวีดิทัศน์ ตามกิจกรรมต่าง ๆ
๔. ดูแลและสำรวจสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาให้มีความพร้อมใช้ เพื่อสนับสนุนจัดการเรียนการสอน
๕. ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการยืมคืนอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ
๖. บริการให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการ

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,ช่างเทคนิค
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรีทุกสาขา
*
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Scroll to Top