กองดุริยางค์ทหารเรือ เปิดรับสมัครสอบ 1 ม.ค. -18 ม.ค. 2561

“กองดุริยางค์ทหารเรือ เปิดรับสมัครสอบ 1 ม.ค. -18 ม.ค. 2561

กองดุริยางค์ทหารเรือ เปิดรับสมัครสอบ

 ประกาศฐานทัพเรือกรุงเทพ

เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ

ประจำปีการศึกษา 2561

กองทัพเรือมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่าเพื่คัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า โดยผลการเรียนมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา ในชั้น ม.1 ม. และ ม.3 ไม่ต่ำกว่า 2.00 (ในกรณีที่ผู้สมัครยังไม่ทราบผลการเรียนในชั้น ม.3 เทอมปลาย ให้ผู้สมัครใช้ผลการเรียน ม.1 ม.2 และ ม.3 เทอมต้น มาคิดคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม)

1.2 มีพื้นฐานความรู้ทางดนตรี ด้านทฤษฎี พร้อมสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล ไม่ต่ำกว่าระดับเกรด 5 ระดับมาตรฐานสากล เป็นชาย หรือหญิง โสด มีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ โดยนับปี พ.ศ. ที่เกิด (เกิดรหว่าง 1 มกราคม 2543 – 31 ธันวาคม 2546)

1.3 มีสัญชาติไทย บิดาและมารดา ผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

1.4 เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี มีอวัยวะรูปร่างลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ อวัยวะต่างๆ ไม่ขัดต่อการเป็นนักดนตรี ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรต่อการศึกษา (ตามระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.2530) และไม่เป็ฯโรคที่ขัดกับกฎกรทะรวงฉบับที่ 74 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ2497

1.5 สัดส่วนของร่่างกาย ค่าส่วนสูงและน้ำหนักเป็นไปตามระเบียบการรับสมัครนักเรียนดุริยางค์ โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ

1.6 สามารถพักอยู่ในโรงเรียนในลักษณะโรงเรียนประจำได้ และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนดุริยางค์ฯ ในปัจจุบันหรือที่จะได้มีการกำหนดในอนาคต

2. หลักฐานที่ต้องใช้ในการรับสมัคร

2.1 สูติบัตรของผู้สมัคร (ต้นฉบับพร้อมสำเนา)

2.2 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

2.3 ใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) ที่มีผลการเรียน ระดับชั้น ม.1 ม.2 และ ม.3 เทอมต้น หรือเทียบเท่า และกรณีที่ยังไม่ทราบผลการเรียนชั้น ม.3 ผู้สมัครต้องมีใบรับรองผลการเรียนชั้น ม.1 ม.2 และ ม.3 เทอมต้น (ใช้ผลการเรียน 5 เทอม) ไม่ต่ำกว่า 2.00 จากทางโรงเรียนของผู้สมัคร

2.4 รูปถ่ายปัจจุบันของผู้สมัครขนาด 3×4 ซ.ม. หน้าตรง ไม่สวมหมวก จำนวน 8 รูป

2.5 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และของบิดา-มารดา ผู้ให้กำเนิด (ต้นฉบับพร้อมสำเนา)

2.6 ในกรณีที่บิดา-มารดา ของผู้สมัครคนใดคนหนึ่งถึงแก่กรรม หรือถึงแก่กรรมทั้ง 2 คน จะต้องนำใบมรณะบัตร ซึ่งมีรายการแสดงสัญชาติของบิดาและมารดา ผู้ถึงแก่กรรมที่เป็นไทย หรือหลักฐานจากอำเภอรับรองว่าผู้ถึงแก่กรรมนั้น เกิดในประเทศไทยมาแสดงด้วย

2.7 ใบทะเบียนสมรส หรือใบหย่า ของบิดา-มารดา (ต้นฉบับพร้อมสำเนา)

2.8 หนังสือจดทะเบียนรับรองบุตร กรณี บิดา – มารดา มิได้จดทะเบียนสมรส (ต้นฉบับพร้อมสำเนา)

2.9 เอกสารขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่มพิเศษตามระเบียบของกองทัพเรือ ที่ระบุในระเบียบการรับสมัครฯ

3. ระยะเวลาการสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2561 – วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

4. การรับสมัคร

รับสมัครทางเว็บไซต์ www.rtnsm.com เท่านั้น ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผู้สมัครสามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติมที่โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร. 024753054 และ 024755292 ในวันและเวลาราชการ

5. ค่าสมัครสอบ

ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าสมัครสอบเป็นเงินจำนวน 180 บาท เป็นค่าสมัคร 150 บาท และค่าธรรมเนียมการชำระเงิน่ผานช่องทาง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 30 บาท การสมัครสอบจะสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินค่าสมัครสอบ ภายในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

6. การสอบคัดเลือก  ภาควิชาการ ภาคความถนัดทางดนตรี

6.1 ภาควิชาการ จะพิจารณาคัดเลือกจากผลการเรียนของผู้สมัคร ที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา ในชั้น ม.1 ม.2 และ ม.3 ไม่ต่ำกว่า 2.00 (ในรกณีที่ผู้สมัครยังไม่ทราบผลการเรียนในชั้น ม.3 เทอมปลาย ให้ผู้สมัครใช้ผลการเรียน ม.1 ม.2 และ ม.3 เทอมต้น มาคิดคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม) โดยคัดเลือกจากผู้สมัครที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดลงมาตามลำดับ จากจำนวนผู้สมัครสอบ

6.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกภาควาการ กำหนดลงทะเบียนสอบภาคความถนัดทางดนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 4 วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 ณ หอดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ พร้อมเวลา 08.00 น. โดยผู้สอบต้องยื่นเอกสารตามข้อ 2 ในวันลงทะเบียนสอบภาคความถนัดทางดนตรี ประเภทเครื่องมือดนตรีที่เลือก หากตรวจสอบภายหลังพบว่าข้อมูลที่ผู้สอบยื่นเป็นเท็จ คณะกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกฯ จะปรับให้ผู้สอบตกทันทีและไม่มีสิทธิ์สอบในรอบต่อไป สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วจะต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบภาคความถนัดทางดนตรีและพลศึกษา จำนวน 320 บาท (สามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

6.3 ภาคความถนัดทางดนตรี 240 คะแนน (สอบปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัดระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 8 – วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561) ดังนี้

6.31 เพลงบังคับความถนัดทางดนตรี 2 บทเพลง คือ อ่านต่อได้จากประกาศรับสมัครสอบดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

ตำแหน่ง: นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน กองดุริยางค์ทหารเรือ :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กองดุริยางค์ทหารเรือ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กองดุริยางค์ทหารเรือ

Scroll to Top