กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-29 ธ.ค. 2560

“กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-29 ธ.ค. 2560

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนบริการ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 ตำแหน่ง

2. อัตราค่าจ้าง : เดือนละ 15,000 บาท

3. สถานที่ปฏิบัติงาน : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.

4. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรมฝนหลวงแลการบินเกษตร ประกอบด้วย การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. คุณสมบัติผู้สมัคร :

5.1 เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

5.2 จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

5.3 มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพร่างกายแข็งแรง เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งมีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

5.4 สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม PowerPoint, SPS

6. หลักฐานการสมัคร :

6.1 สำเนาประวัติการศึกษา 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง

6.2 สำเนาใบประจำตัวประชาชน

6.3 สำเนาทะเบียนบ้าน

6.4 รูปถ่าย 1 นิ้ว

6.5 ใบรับรองแพทย์

7. วัน เวลา สถานที่ รับสมัคร

ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 13-29 ธันวาคม 2560 ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ชั้น 2) อาคารที่ทำการหลังใหม่ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ สอบถามรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์  02-109-5100-18 ต่อ 910, 911 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผูผ่านการคัดเลือก วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

Scroll to Top