ข้อสอบตำรวจอำนวยการ คู่มือสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 ชุดที่ 4

วิชาภาษาไทย
1. การพูดแบบไม่เป็นทางการมีลักษณะเด่นอย่างไร
ก. ผู้พูดกับผู้ฟังมักไม่ได้เตรียมตัวล่วงหน้ามาก่อน
ข. เนื้อหาในการพูดไม่แน่นอนและไม่มีขอบเขต
ค. เป็นการพูดแบบไม่จำกัดเวลาและสถานที่
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ก. ผู้พูดกับผู้ฟังมักไม่ได้เตรียมตัวล่วงหน้ามาก่อน
การพูดแบบไม่เป็นทางการ เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป (ไม่ควรเกิน 4 – 5 คน) ส่วนใหญ่จะเป็นการพูดแบบตัวต่อตัว เป็นการพูดแบบไม่จำกัดเวลาและไม่จำกัดสถานที่ซึ่งขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้สื่อสารและผู้รับสาร โดยผู้พูดกับผู้ฟังมักไม่ได้เตรียมตัวล่วงหน้ามาก่อน เนื้อหาในการพูดก็ไม่แน่นอนและไม่มีขอบเขต แต่เป็นการพูดที่คนเราใช้กันมากที่สุดเพราะเป็นการพูดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
แนวข้อสอบตํารวจสายอํานวยการ,แนวข้อสอบตำรวจ,ข้อสอบตำรวจ,แนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวน,แนวข้อสอบตำรวจสาย อก
2. อวัจนภาษาที่ควรใช้ในการทักทาย คือข้อใด
ก. การยิ้ม                         ข. การยกมือ
ค. การโบกมือ                   ง. การผงกศีรษะ
ตอบ ก. การยิ้ม
การทักทายปราศรัยเป็นธรรมเนียมของมนุษย์หลายชาติหลายภาษา โดยเฉพะคนไทยซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ผูกมิตรกับคนอื่นได้ง่าย เราสามารถใช้อวัจนภาษาในการทักทายได้ คือ การยิ้มตามปกติการทักทายปราศรัยจะเป็นการสื่อสารระหว่างคนที่รู้จักกันแล้ว แต่ก็มีบ้างที่ผู้ที่ไม่เคยรู้จักกันจะทักทายปราศรัยกัน และทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อไป
3. ในการทักทายกันไม่ควรพูดถึงเรื่องใด
ก. เรื่องส่วนตัว                           ข. เรื่องการเงิน
ค. เรื่องเครียดและหนัก                ง. ถูกทุกข้อ
แนวข้อสอบตํารวจสายอํานวยการ,แนวข้อสอบตำรวจ,ข้อสอบตำรวจ,แนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวน,แนวข้อสอบตำรวจสาย อก
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
การรักษามารยาทในการทักทายปราศรัยกัน ก็คือ การไม่ก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวและไม่ใช้ถ้อยคำที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่สบายใจ เช่น ไม่ควรพูดถึงเรื่องการเงินและเรื่องความทุกข์ยากเดือดร้อนของอีกฝ่ายหนึ่ง รวมทั้งเรื่องเครียดและหนัก ฯลฯ ดังนั้นหากจะต้องพูดคุยกันนอกเหนือไปจากการทักทายกันก็ควรพูดถึงเรื่องที่ก่อให้เกิดความสบายใจด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย
4. การทักทายในข้อใดใช้ภาษาท่าทางประกอบได้อย่างเหมาะสม
ก. “หวัดดี เพื่อน” นิดทักทายและตบไหล่น้อยหนัก ๆ
ข. “สวัสดีค่ะ คุณครู” อั้มร้องทักคุณครูที่เดินอยู่ห่าง ๆ แล้วโบกมือ
ค. “หวัดดีครับ ยุ้ย” ต๋องก้มศีรษะให้เพื่อนหญิงที่เดินผ่านมา
ง. “ฮัลโหล น้าแต๋ว” แดงจับมือคุณน้ามาจู[ฟอดใหญ่
ตอบ ค. “หวัดดีครับ ยุ้ย” ต๋องก้มศีรษะให้เพื่อนหญิงที่เดินผ่านมา
การแสดงกิริยาอาการประกอบคำทักทายปราศรัยกระทำได้หลายอย่าง ซึ่งการแสดงออกนี้ขึ้นอยู่กับฐานะของบุคคลที่เราทักทายและขึ้นอยู่กับความสนิทสนมคุ้นเคยด้วย เช่น ไหว้(ในกรณีที่ทักทายผู้ใหญ่) การยิ้ม ก้มศีรษะ จับมือ จับแขน ฯลฯ
5. การสนทนาอย่างมีแผนล่วงหน้า คือการสนทนาในข้อใด
ก. การเล่าเรื่อง                                     ข. การสัมภาษณ์
ค. การพูดโทรศัพท์                               ง. การสัมมนา
แนวข้อสอบตํารวจอํานวยการ พร้อมเฉลย,แนวข้อสอบตํารวจอํานวยการ,แนวข้อสอบตํารวจสายอํานวยการ,แนวข้อสอบตำรวจ
ตอบ ข. การสัมภาษณ์
การสัมภาษณ์ คือ การสนทนาอย่างมีแผนล่วงหน้า ไม่ใช่การซักถามอย่างฝ่ายหนึ่งเป็นโจทก์และอีกฝ่ายหนึ่งเป็นจำเลย เป็นการสื่อสารเรื่องราวต่าง ๆ ให้ผู้ฟังเข้าใจเรื่องราวนั้น ๆ ได้แจ่มแจ้ง และเป็นการสื่อสารของผู้รู้ข้อมูลหรือผู้มีประสบการณ์ในเรื่องนั้น
6. การสนทนาระหว่างครูกับนักเรียนข้อใดที่ทำนอกห้องเรียนได้
ก. แหม่มจ๋า ช่วยดูหนังสือนี่ให้ครูหน่อยจ้ะ
ข. อ้อมจ๋า หนูเข้าใจที่ครูพูดหรือเปล่าจ๊ะ
ค. นี่ นายบรู๊ค เธอทำงานกลุ่มเดียวกับนายติ๊กนะ
ง. มะหมี่จ๊ะ ครูคิดถึงคุณแม่หนูสมัยที่เรียนอยู่ด้วยกันมากเลย
ตอบ ง. มะหมี่จ๊ะ ครูคิดถึงคุณแม่หนูสมัยที่เรียนอยู่ด้วยกันมากเลย
การสนทนาระหว่างครูกับนักเรียนที่สามารถทำนอกห้องเรียนได้ (ไม่ควรทำใน ห้องเรียน) คือ การสนทนาในเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิชาความรู้ การเรียนการสอน การอบรมสั่งสอน และการให้คำปรึกษาแนะนำ
7. ข้อใดคือความหมายของการอภิปราย
ก. การพูดปรึกษาหารือกันและออกความคิดเห็นของบุคคลกลุ่มหนึ่ง
ข. การแสดงความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ของบุคคลกลุ่มหนึ่ง
ค. การพูดแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดในเรื่องที่กำหนดให้ของบุคคลสองกลุ่ม
ง. การพูดเป็นคณะที่ผู้พูดช่วยกันพิจารณาแก้ไขปัญหาและสรุปผลไว้
แนวข้อสอบตํารวจอํานวยการ พร้อมเฉลย,แนวข้อสอบตํารวจอํานวยการ,แนวข้อสอบตํารวจสายอํานวยการ,แนวข้อสอบตำรวจ
ตอบ ข. การแสดงความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ของบุคคลกลุ่มหนึ่ง
การอภิปราย หมายถึง การพูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ของบุคคลกลุ่มหนึ่งตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อปรึกษาหารือกันและออกความคิดเห็น เพื่อแก้ปัญหาที่มีอยู่ หรือเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดในเรื่องที่กำหนดให้
8. ข้อใดคือการอภิปรายแบบระดมสมอง
ก. Panel Discussion                   ข. Debate
ค. Symposium ง. Brainstorming
แนวข้อสอบตํารวจอํานวยการ พร้อมเฉลย,แนวข้อสอบตํารวจอํานวยการ,แนวข้อสอบตํารวจสายอํานวยการ,แนวข้อสอบตำรวจ
ตอบ ง. Brainstorming
รูปแบบของการอภิปราย มีดังนี้
1. การอภิปรายแบบเป็นคณะ (Panel Discussion)
2. การอภิปรายแบบแลกเปลี่ยนความรู้ (Symposium)
3. การอภิปรายแบบโต้วาที (Debate)
4. การอภิปรายแบบระดมสมอง (Brainstorming)
5. การอภิปรายแบบโต๊ะกลม (Round Table)
6. การอภิปรายในที่สาธารณะ(Public Forum)
9. ข้อใดควรใช้วิธีการพูดโดยอาศัยอ่านจากต้นร่างหรือต้นฉบับ
ก. การอวยพรคู่บ่าวสาว                 ข. การหาเสียงเลือกตั้ง
ค. การกล่าวเปิดประชุม                  ง. การเป็นพิธีกรทางโทรทัศน์
ตอบ ค. การกล่าวเปิดประชุม
วิธีการพูดโดยอาศัยอ่านจากต้นร่างหรือต้นฉบับ คือ การพูดโดยการอ่านจากต้นฉบับที่เตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วอย่างดี ส่วนมากจะเป็นการพูดที่เป็นพิธีการต่าง ๆ เช่น การกล่าวเปิดงานการกล่าวรายงาน การกล่าวเปิดประชุม การกล่าวรายงานการประชุม การกล่าวสดุดี ฯลฯ
แนวข้อสอบตํารวจอํานวยการ พร้อมเฉลย,แนวข้อสอบตํารวจอํานวยการ,แนวข้อสอบตํารวจสายอํานวยการ,แนวข้อสอบตำรวจ
10. ในการพูดแบบให้ความบันเทิง ผู้พูดควรนึกถึงสิ่งใดมากที่สุด
ก. ท่าทาง                     ข. น้ำเสียง
ค. โอกาส                      ง. อารมณ์ขัน
ตอบ ง. อารมณ์ขัน  แนวข้อสอบตํารวจอํานวยการ พร้อมเฉลย,แนวข้อสอบตํารวจอํานวยการ,แนวข้อสอบตํารวจสายอํานวยการ
การพูดแบบให้ความบันเทิงหรือความเพลิดเพลิน เป็นการพูดที่ต้องการให้สนุกสนานและขณะเดียวกันก็ได้สาระไปด้วย แต่จุดประสงค์หลักก็คือ ผ่อนคลายความตึงเครียดของผู้ฟังโดยใช้
ถ้อยคำที่ฟังแล้วเบาสมองและตลกขบขัน ดังนั้นจึงเป็นการพูดที่ผู้พูดจะต้องมีพรสวรรค์ในการกระตุ้นให้ผู้ฟังเกิดความสนุกสนานตามไปด้วย นอกจากนี้ผู้พูดยังจะต้องมีบุคลิกภาพพิเศษบางอย่างที่สำคัญคือ ต้องมีอารมณ์ขัน มีไหวพริบดี และสนใจความเป็นไปรอบตัว
cr:sheetram
Scroll to Top