คู่มือสอบ ตำรวจชั้นสัญญาบัตร พนักงานสอบสวน บุคคลภายนอก วุฒิป.ตรี เล่มเดียว ครบล่าสุด

280฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

สารบัญ
– ข้อสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป วิชา ความสามารถทั่วไป
– เฉลยข้อสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป วิชา ความสามารถทั่วไป
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป
– เฉลยอธิบายวิธีคิด
– ข้อสอบด้านมิติสัมพันธ์
– เฉลยข้อสอบด้านมิติสัมพันธ์
– แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
– แนวข้อสอบการใช้คำและกลุ่มคำ
– แนวข้อสอบการเรียงประโยค
– ข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา
– ข้อสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
– ข้อสอบ กฎหมายลักษณะพยาน (ป.วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน)
– ข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
– ข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
– เฉลยข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
– ข้อสอบ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
– ข้อสอบกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556
– ข้อสอบกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบ จริยธรรม / จริยธรรมตำรวจ
– เฉลยแนวข้อสอบ
– แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง