แนวข้อสอบท้องถิ่น นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

250฿

คำอธิบาย

หลักสูตรการสอบ

  • หลักการและนโยบายบัญชีทั่วไป
  • หลักบัญชีเบื้องต้น งบการเงิน
  • ความหมายเกี่ยวกับงบประมาณ
  • นโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
  • ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548
  • พ.ร.บ.เงินคงคลัง พ.ศ.2491 และที่แก้ไขเพิ่มเติม