แนวข้อสอบท้องถิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

250฿

คำอธิบาย

หลักสูตรการสอบ

  • ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
  • การเก็บรวบรวมข้อมูล
  • การวิเคราะห์นโยบายและนโยบายสาธารณะ
  • การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ
  • ความรู้าเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ
  • ภาวะผู้นำ ผู้นำ หลักภาวะผู้นำ
  • การบริหารแผนงาน โครงงาน
  • วิเคราะห์นโยบายและแผน
  • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
  • แนวข้อสอบทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564)