แนวข้อสอบท้องถิ่น นักพัฒนาชุมชน ภาค ข

250฿

คำอธิบาย

หลักสูตรการสอบ

 • การพัฒนาชุมชน
 • ลักษณะของการพัฒนาชุมชน
 • หลักการและวิธีการพัฒนาชุมชน
 • ประชาคมอาเซียน ASEAN COMMUNITY
 • โครงการพระราชดำริ สิ่งประดิษฐ์ของพระเจ้าอยู่หัว
 • เศรษฐกิจพอเพียง
 • แนวข้อสอบพัฒนาชุมชน
 • แนวคิดที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • ตัวอย่างข้อสอบตำแหน่ง พัฒนาชุมชน
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
 • แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
 • แนวข้อสอบทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564)