แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก

250฿

คำอธิบาย

หลักสูตรการสอบ

 • วิชาคณิตศาสตร์ (25 คะแนน)
  • ความสามารถทางด้านตัวเลข
  • การวิเคราะห์ข้อมูล
  • การแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ทั่วไป
  • ความสามารถทางด้านเหตุผล
 • วิชาภาษาไทย (25 คะแนน)
  • ความเข้าใจภาษา
  • ตัวอย่างข้อสอบภาษาไทย
 • วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (50 คะแนน)
  • สรุปความรู้เกี่ยวระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
  • พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550
  • แบบถามตอบ พ.ร.บ.ระเบีบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
  • สรุปสารสำคัญ พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • แนวถามตอบ พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พงศ.2540
  • สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • แนวถามตอบ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่เมิตม
  • สรุปสารสำคัญ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • แนวถามตอบ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
  • สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรณ พ.ศ.2526
  • แนวถามตอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรณ พ.ศ.2526
  • สรุปพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
  • แนวถามตอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564)
 • แนวข้อสอบประชาคมอาเซียน