แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก.

250฿

คำอธิบาย

หลักสูตรการสอบ

  • วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล จะทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราวหรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน
  • วิชาภาษาไทย จะทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย โดยการให้สรุปความหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำประโยคหรือข้อความสั้นๆ
  • วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ จะทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบริหารราชการแผ่นดินดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่อขง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่นตำบล ระเบียบงานสารบรรณ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี