แนวข้อสอบท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

250฿

คำอธิบาย

หลักสูตรการสอบ

 • ความหมาย วัตถุประสงค์ การประชาสัมพันธ์
 • ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
 • บุคลิกของนักประชาสัมพันธ์
 • กลุ่มเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์
 • การวางแผนการประชาสัมพันธ์
 • เป้าหมายของการสื่อสารประชาสัมพันธ์
 • การประเมินผลการประชาสัมพันธ์
 • รูปแบบการดำเนินงานประชาสัมพันธ์
 • แนวข้อสอบการประชาสัมพันธ์
 • สรุปรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
 • พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง่สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
 • พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542