แนวข้อสอบท้องถิ่น นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 2560

250฿

คำอธิบาย

หลักสูตรการสอบ

 • พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
 • พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
 • พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 • ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบริหางานบุคคล ของ ก.ถ.
 • ความรู้เกี่ยวกับ การพัฒนาระบบราชการ การบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การบริหารผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • ความรู้เกี่ยวกับ การวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล ระบบสารสนเทศทะเบียนประวัติ
 • ความรู้เกี่ยวกับ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
 • ความรู้เกี่ยวกับ การวิเคราะห์งาน การกำหนดตำแหน่งและวางแผนอัตรากำลัง
 • ความรู้เกี่ยวกับ บำเหน็จบำนาญ การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และสวิสดิการ
 • ความรู้เกี่ยวกับ งานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่ง