แนวข้อสอบท้องถิ่น นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

250฿

คำอธิบาย

หลักสูตรการสอบ

 1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 2. พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2547
 3. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546
 4. ความรู้เกี่ยวกับคณะกรรมการพัฒนาสตรี
 5. (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ.2538)
 6. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
 8. ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 9. ความรู้แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
 10. ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาชุมชน เช่น หลักการพัฒนาชุมชน
 11. หลักการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ข้อมูลชุมชน วิธีการและกระบวนการพัฒนาชุมชน
 12. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนและผู้นำชุมชน การจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้าน การวางแผนโครงการและติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ เป็นต้น
 13. ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง