แนวข้อสอบท้องถิ่น เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

250฿

คำอธิบาย

หลักสูตรการสอบ

 1. แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 2. ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ปี 2560
 3. ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ (การบันทึกข้อมูล)
 4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมประมวลผลคำ (word processing)
 5. การใช้อินเทอร์เน็ตและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
 6. ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ
 7. การจัดเก็บเอกสาร (Records Management)
 8. ความรู้เกี่ยวกับหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบ
 9. พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 10. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
 11. ถาม-ตอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
 12. แนวข้อสอบหลักการบริหารขั้นตอน
 13. แนวข้อสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง