แนวข้อสอบท้องถิ่น นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

250฿

คำอธิบาย

หลักสูตรการสอบ

  • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
  • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  • หลักและทฤษฎีการสื่อสาร
  • ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ชุมชนสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์
  • ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ประเด็น การแปล และการเรียบเรียง
  • ข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
  • ความรู้เกี่ยวกับการสื่อมัลติมีเดีย การผลิตวิดิทัศน์ การออกแบบเว็บ กราฟฟิก และแอนิเมชั่น
  • ความรู้ความสามารถในการเขียนแผนจากโครงการประชาสัมพันธ์
  • ความรู้เกี่ยวกับการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ การเขียนรายงานการข่าว การจัดนิทรรศการ