แนวข้อสอบท้องถิ่น นักวิชาการสาธารณสุข

250฿

คำอธิบาย

หลักสูตรการสอบ

  • พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
  • พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไข
  • พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522
  • พรบ.วิชาชีพ สาธารณสุข พ.ศ.2556
  • พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
  • ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค การควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ และการฟื้นฟูสุขภาพ การบริการอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว
  • ความรู้ด้านการบริหารงานสาธารณสุขเบื้องต้น การจัดทำแผนงาน
  • โครงการด้านสาธารณสุข การจัดทำฐานขอ้มูลสาธารณสุข การมีส่วนร่วมของประชาชน
  • ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ