KP-2115 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น UPDATE สิงหาคม 2560

270฿

คำอธิบาย

KP-2114 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น UPDATE สิงหาคม 2560

 

สารบัญ

-พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                  1

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                           34

-พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535    68

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                   87

-พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535                              91

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535                     128

@ความรู้ด้านสุขาภิบาล

-การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยของอาหาร                                                                163

-การสุขาภิบาลโรงงาน การสุขาภิบาลทั่วไป                                                                              168

-การอนามัยสิ่งแวดล้อม อนามัยชุมชน                                                                                       190

-การบำบัดน้ำเสีย                                                                                                                        198

-การกำจัดขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย สิ่งปฏิกูล                                                                    201

-การควบคุมมลพิษทางน้ำ ทางอากาศ ทางเสียง การควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค                 229

@ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

-ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพน้ำ                                                                                                         242

-คุณภาพอากาศและเสียง                                                                                                         245

-พื้นที่เสี่ยง                                                                                                                                247

-ปริมาณขยะมูลฝอย                                                                                                                 248

-ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ประกอบกิจการตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุข                         254

@ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม

-ระบบบำบัดและควบคุมน้ำเสีย                                                                                                257

-ระบบบำบัดและกำจัดขยะมูลฝอย                                                                                           263

-ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางด้านสุขาภิบาล การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

ในรูปแบบต่างๆ                                                                                                                        270

*แนวข้อสอบรวม นักวิชาการสุขาภิบาล                                                                                  276