KP-2094 รวมข้อสอบ 1000 ข้อ ภาค ก ระดับปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุดปี 60

250฿

คำอธิบาย

KP-2094 รวมข้อสอบ 1000 ข้อ ภาค ก ระดับปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุดปี 60

 

สารบัญ
ประกาศ คณะกรรมการกลางฯ เรื่อง รับสมัครสอบฯ
รวมข้อสอบ 1000 ข้อ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ข้าราชการพรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ ปฏิบัติการ ประจำปี 2560

ส่วนที่ 1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล
1. ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผล ทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม
1.1 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0
1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
1.4 ความรู้ด้านการเมือง
2. ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว
3. ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน
3.1 อนุกรม
3.2 โจทย์คณิตศาสตร์
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
4. ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น
4.1 การสรุปความจากสัญลักษณ์
4.2 การสรุปความจากภาษา
4.3 อุปมาอุปไมย

ส่วนที่ 2 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 253 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ 2542
7. พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
8. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
9. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
10. พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558
11. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ส่วนที่ 3 วิชาภาษาไทย
1. ความเข้าใจภาษา
1.1 ข้อความสั้นๆ
1.2 บทความ
2. การใช้ภาษา
2.1 การเลือกใช้คำที่ถูกต้องเติมลงในช่องว่าง
2.2 การเขียนประโยคที่ถูกต้อง
2.3 การสะกดคำได้ถูกต้อง
2.4 การเรียงลำดับข้อความให้ถูกต้อง

ส่วนที่ 4 วิชาภาษาอังกฤษ
เฉลยข้อสอบ 1000 ข้อ ภาคความรู้ความสามารถทั่ว (ภาค ก.) ระดับปฏิบัติการ

 

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ