KP-2088 สอบท้องถิ่น นักพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สรุปเนื้อหาพร้อมเฉลยใหม่ล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

KP-2088 สอบท้องถิ่น นักพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สรุปเนื้อหาพร้อมเฉลยใหม่ล่าสุด

 

สารบัญ

– ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
– การพัฒนาชุมชนของไทย
– วิธีการพัฒนาชุมชน
– ความหมายของการพัฒนาชุมชน
– การพัฒนา ( Development) มีความหมายเป็นสองนัย
– ปรัชญา อุดมการณ์ของการพัฒนาชุมชน
– ความรู้พื้นฐานการพัฒนาชุมชน
– ความหมายของการพัฒนาชุมชน
– ปัจจัยแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชุมชน
– แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-12
– ประวัติความเป็นมาของการพัฒนาและการพัฒนาชุมชนในประเทศไทย
– แนวคิดและความหมายของชุมชนและการพัฒนาชุมชน
– แนวข้อสอบพัฒนาชุมชน ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบพัฒนาชุมชน ชุดที่ 2
– แนวข้อสอบพัฒนาชุมชน ชุดที่ 3
– แนวข้อสอบพัฒนาชุมชน ชุดที่ 4
– แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
– แนวข้อสอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
– ความรู็เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
– โครงการพระราชดำริ และสิ่งประดิษฐ์ของพระเจ้าอยู่หัวกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี