KP-2080 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมการปกครอง คู่มือเตรียมสอบ ใหม่ 2560

280฿

คำอธิบาย

KP-2080 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมการปกครอง คู่มือเตรียมสอบ ใหม่ 2560

 

สารบัญ

-ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโนโลยีของประเทศไทย

และต่างประเทศ

-ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Windows/Microsoft Word/Microsoft Excel/Microsoft Powerpoint)

-ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี งานสารบรรณ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  การรักษาความลับทางราชการ กฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการงานปกครองท้องที่ การอำนวยความเป็นธรรมของฝ่ายปกครอง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน ในอำนาจหน้าที่ของกรมการปกครอง กิจการกองอาสารักษาดินแดน งานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชนและงานทะเบียนทั่วไป

-ความรู้เกี่บกับเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น

-ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงิน  การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS : Government Fiscal Management Information System)

-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

-พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

-แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

-พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-ระเบียบ กฎหมาย และความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องก้บการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี