KP-2071 สอบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภาค ก. (ความรู้ทั่วไป 100 คะแนน) ตรงตามหลักสูตร ตรงตามข้อสอบเก่า เล่ม 1

350฿

คำอธิบาย

KP-2071 สอบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภาค ก. (ความรู้ทั่วไป 100 คะแนน) ตรงตามหลักสูตร ตรงตามข้อสอบเก่า เล่ม 1

สารบัญ
1. วิชาความสามารถทั่วไป
1. ความรู้ความสามารถทาง ด้านการคิดคำนวณ(ตัวเลข)
– การหาผลบวก ของเลขจำนวนเรียงกัน
– การหาเลขคู่ – เลขคี่
– การหาเศษส่วนและทศนิยม
– การหาเลขยกกำลัง และการหาราก
– การแจกบัตรอวยพร และการสัมผัสมือ
– การหาเส้นทแยงมุมของรูปเหลียม, เส้นสัมผัสร่วม
– การหาระยะห่างระหว่างเสา ,จำนวนเสา
– การคำนวณเกี่ยวกับขา และ หัวของสัตว์
– การหาร้อยละ หรือ เปอร์เซ็นต์
– การหาหุ้นส่วน , การแบ่งกำไร และ การแบ่งส่วน
– การหาบัญญัติไตรยางศ์
– การหาดอกเบี้ย
– การคำนวณอายุ
– การหาฟังก์ชั่น และ สมการพืชคณิต (ที่ควรจำ)
– การคำนวณ เรื่องพื้นที่
– โจทย์ปัญหาเชาวน์
– การวิเคราะห์และสรุปเหตุผล ทางสถิติ – กราฟ – ตาราง
2. การวิเคราะห์และสรุปเหตุผล ทางตัวเลข (อนุกรม)

*หลัก และ ทฤษฎี อนุกรม
– อนุกรม ธรรมดา ชุดที่ 1
– อนุกรม ธรรมดา ชุดที่ 2
– อนุกรม ธรรมดา ชุดที่ 3
3. การวิเคราะห์และสรุปเหตุผล ทางด้านปัญหาเลขกัล (ปัญหาเลขกล)
4. การวิเคราะห์เหตุผล ทางด้าน อุปมาอุปมัย (จากข้อความ)
– การจำแนกประเภท แบบเข้าพวก
– การจำแนกประเภท แบบไม่เข้าพวก
5. การวิเคราะห์ เหตุผล ด้านตรรกศาสตร์

* หลัก และทฤษฎี

 

 

2. วิชาภาษาไทย
1. การใช้ภาษา
1.1 การเลือกใช้คำ หรือกลุ่มคำ
– การสร้างคำไทย
– หลักการใช้คำต่างๆในภาษาไทย
– การเลือกใช้ความหมายของคำหรือกลุ่มคำให้เหมาะสม
– การใช้คำให้ถูกต้องตามหลักและไวยากรณ์
– การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษาและไวยากรณ์
– การเขียน และ การอ่านให้ถูกต้อง
1.2 การใช้สำนวน สุภาษิต คำพังเพย
1.3 การเรียงประโยค หรือการเรียงข้อความให้ถูกต้อง
1.4 หลักการเติมคำ
1.5 การใช้ราชาศัพท์
2. ความเข้าใจภาษา
2.1 การอ่านและสรุปความจากบทความสั้นๆ

*ทฤษฎี การอ่านบทความสั้นๆ
2.2 การอ่านและสรุปความจากคำประพันธ์ บทกลอน และโคลง
2.3 การอ่านและสรุปความจากบทความยาว

 

3. วิชา ภาษาอังกฤษ
1. ข้อสอบภาษาอังฏฤษ ส่วนมากจะทดสอบบ่อยๆๆ..จะมี 4 ส่วน
1.1 Part 1 Conversation
1.2 Part 2 Error Identification
1.3 Part 3 : Vocabulary
1.4 Part 4 : Reading

 

 

ราคา 350 บาท
จัดทำโดย สิงห์พัฒนา