KP-2054 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 1-2 คู่มือ+ข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด 2560

260฿

คำอธิบาย

KP-2054 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 1-2 คู่มือ+ข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด 2560

 

สารบัญ
ความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ

เจาะข้อสอบ งานธุรการ

ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ

เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่ 1.                           เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่ 2.                           เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540

เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.

เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.

ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.

เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.

 

ราคา  260  บาท

 

จัดทำโดย  สถาบัน  The Best Center