KP-2047 E-BOOK คู่มือเตรียมสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2560

259฿

คำอธิบาย

KP-2047 E-BOOK คู่มือเตรียมสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคก.  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2560

 

เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด

พิมพ์เมื่อ: กรกฎาคม 2560
จำนวน : 381 หน้า
รูปแบบ : E-book – ไฟล์ดาวโหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)

 

ส่วนที่ 1 วิเคราะห์และสรุปเหตุผล
อนุกรมหรือเลขเรียงลำดับ
เงื่อนไขภาษา
อุปมาอุปไมย
เงื่อนไขสัญลักษณ์
แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์
แนวข้อสอบ เรื่องอนุกรม
แนวข้อสอบ เรื่องอุปมาอุปไมย
คณิตศาสตร์ทั่วไป

 

 

ส่วนที่ 2 วิชาภาษาไทย
การใช้คำ
การใช้คำราชาศัพท์
การสรุปใจความ
สำนวน สุภาษิต คำพังเพย
การเขียนสะกดการันต์
ประโยค
ลักษณะภาษา
การใช้ภาษา
แนวข้อสอบภาษาไทย

 

 

ส่วนที่ 3 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
สรุปพ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2552
สรุป พรบ.เทศบาล 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552
สรุป พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
สรุป พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549
ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548
สรุปสาระสำคัญ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2552 และแก้ไขเพื่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2552
แนวข้อสอบ ภาค ก (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

 

ราคา 259 บาท
จัดทำโดย นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ