KP-2046 E-BOOK เจาะข้อสอบ กว่า 1,000 ข้อความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2560

259฿

คำอธิบาย

KP-2046 E-BOOK เจาะข้อสอบ กว่า 1,000 ข้อความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2560

 

เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด

พิมพ์เมื่อ: กรกฎาคม 2560
จำนวน : 424 หน้า
รูปแบบ : E-book – ไฟล์ดาวโหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)

 

วิเคราะห์และสรุปเหตุผล
แนวข้อสอบ เรื่องอนุกรม
เฉลยแนวข้อสอบ เรื่องอนุกรม
แนวข้อสอบ เงื่อนไขภาษา
เฉลยแนวข้อสอบ เงื่อนไขภาษา
แนวข้อสอบ เรื่อง อุปมาอุปไมย
แนวข้อสอบ เรื่อง เงื่อนไขสัญลักษณ์
เฉลยแนวข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์
แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
แนวข้อสอบวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
แนวข้อสอบระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ.2553
แนวข้อสอบพ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552
แนวข้อสอบพ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
แนวข้อสอบพ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2552
แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2551
แนวข้อสอบพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2549
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2548
แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

 

 

ราคา 259 บาท
จัดทำโดย นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ