KP-2045 นิติกรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบ

280฿

คำอธิบาย

KP-2045 นิติกรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบ

 

ประกอบด้วย

♥ พระราชบัญญัติการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2558
– เจาะข้อสอบ 82 ข้อ

♥ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปัองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 242 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558
– เจาะข้อสอบ

♥ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
– เจาะข้อสอบ

♥ ระเบียบสำนักนายกรัฐฒนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทสงละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

* เจาะข้อสอบ

♥ เจาะข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2533 122 ข้อ

♥ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองท้องถุิ่น พ.ศ. 2547
– เจาะข้อสอบ

♥ การดำเนินการเกี่ยวกับวินัย การร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ของข้าราชการและพนักงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
– เจาะข้อสอบ

ราคา 280 บาท

จัดทำโดย ………….ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center