KP-2044 นักวิชาการศึกษา กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น คู่มือ + ข้อสอบ

280฿

คำอธิบาย

KP-2044 นักวิชาการศึกษา กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น คู่มือ + ข้อสอบ

 

 ประกอบด้วย

–   ส่วนที่่ 1  ความรู้ทางด้านการศึกษา
– พระราชบัญญัติว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
แนวข้อสอบ
–  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
แนวข้อสอบ
–  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนวข้อสอบ
–  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และแนวข้อสอบ

–  ส่วนที่่2 สรุปสาระสำคัญ + เจาะแนวข้อสอบระเบียบพรบ.ท้องถิ่น
–  สรุปสาระสำคัญ+ แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ข้อสอบ 3 ชุด
–  สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พรบ. สภาตำบลและอบต.
–  สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
–  สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496
–  สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
–  สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แ่ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
–  สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
–  สรุปสาระสำคัญ+ แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
–  สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

–  ส่วนที่ 3  ความรู้ทั่วไปเพิ่มเติม
–  เศรษฐกิจพอเำพียง
–  สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
–  นโยบายรัฐบาล
–  ประขาคมอาเซียน

        ราคา 280  บาท

     จัดทำโดย ……..สถาบัน The Best Center