KP-2042 พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบ

299฿

คำอธิบาย

KP-2042 พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบ

 

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และส่วนใหญ่เจาะข้อสอบ

*ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ๕๐ คะแนน
+  เจาะข้อสอบพ.ร.บ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม

+  เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

+  Sเจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

+  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

* แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)

*ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

*หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

*นโยบายของรัฐบาล
+  เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง การปกครอง การบริหาร

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี

*ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจของกระทรวง

มหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

*ความรู้พื้นฐานเฉพาะตำแหน่ง ๕๐ คะแนน

+  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

+  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. พ.ศ.๒๔๙๖และที่แก้ไขเพิ่มเติม
+  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
+ เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
+เจาะข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

+เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม