KP-2037 บุคลากร 3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คู่มือสอบ

250฿

คำอธิบาย

KP-2037 บุคลากร 3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คู่มือสอบ

 

ประกอบด้วย

       1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
–  เจาะแนวข้อสอบ 2 ชุด
2.  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
–  เจาะแนวข้อสอบ 2 ชุด
3.  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
–  เจาะแนวข้อสอบ
4.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
–  เจาะแนวข้อสอบ 2 ชุด
5.  พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พศ. 2546
–  เจาะแนวข้อสอบ
6.  ความรู้เกี่ยวกับงาน “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่ง
–  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
–  คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน
–  ทฤษฎี แนวคิด และหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์
–  เจาะแนวข้อสอบทางด้านบุคลการ 2 ชุด
–  เจาะแนวข้อสอบรวมเกียวกับ พรบ. ส่วนท้องถิน

ราคา 250 บาท

    จัดทำโดย  สถาบัน The Best Center