KP-2030 สอบท้องถิ่น ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1-2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

240฿

คำอธิบาย

KP-2030 สอบท้องถิ่น ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1-2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

ประกอบด้วย

  • พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
  • พรบ.ป้องก้นและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ. 2550  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พรบ.ควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522   และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ความรู้เกี่ยวกับงานตาม  “ลักษณะที่ปฏิบัติ”  ของตำแหน่งที่สมัครสอบ
  • แนวข้อสอบข้อมูลข่าวสาร  ชุดที่  1
  • แนวข้อสอบข้อมูลข่าวสาร  ชุดที่  2
  • แนวข้อสอบ  พรบ.ควบคุมอาคาร

 

ราคา  240  บาท

จัดทำโดย  สถาบัน The Best Center