KP-2029 สอบท้องถิ่น ครูผู้ช่วย คู่มือสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

260฿

คำอธิบาย

KP-2029 สอบท้องถิ่น ครูผู้ช่วย คู่มือสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประกอบด้วย

1.  พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
พร้อมฉบับที่ 2  แก้ไข พ.ศ. 2545
พร้อมฉบับที่ 3 แก้ไข  พ.ศ. 2553
–  แนวข้อสอบ พรบ. การศึกษาแห่งชาติ
2.  พ.ร.บ. ระเบียบบริหาราชการกระทรวงศึกษาฺธิการ พ.ศ.2546  พร้อมฉบับที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม
–  แนวข้อสอบ
3.  พรบ.สภาครูและบุคลกรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
–  เจาะข้อสอบ
4.  พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
พร้อมฉบับที่ 2 และ 3  แก้ไขเพิ่มเติม
–  เจาะข้อสอบ
5.  พรบ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
–  เจาะข้อสอบ
6.  พรบ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
7.  จรรยาบรรณวิชาชีพครู
8.  ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2548
–  เจาะข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู

    ราคา พิเศษ 260 บาท

       จัดทำโดย   สถาบัน The Best Center