KP-2026 นักวิชาการประชาสัมพันธ์ ระดับ 3 คู่มือเตรียมสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

250฿

คำอธิบาย

KP-2026 นักวิชาการประชาสัมพันธ์ ระดับ 3 คู่มือเตรียมสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

ประกอบด้วย

 • พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540
 • พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2550
 • หลักการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
 • ความรู้ความสามารถในการเขียนแผนงานโครงการประชาสัมพันธ์
 • ความรู้ที่เกี่ยวกับงาน  ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ของตำแหน่งที่สมัครสอบ
 • องค์ประกอบของการประชาสัมพันธ์
 • สื่อประชาสัมพันธ์
 • จิตบริการ กับงานประชาสัมพันธ์
 • การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
 • สื่อมวลชนสัมพันธ์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์
 • ความรู้ในการเขียนแผนงานโครงการประชาสัมพันธ์
 • เจาะแนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์   ชุดที่  1
 • เจาะแนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์   ชุดที่  2
 • เจาะแนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์   ชุดที่  3
 • เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ว่าด้วยการทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

 

ราคา  250  บาท

 

จัดทำโดย  สถาบัน The Best Center