KP-2023 นักพัฒนาชุมชน 3-4 คู่มือ+ข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

320฿

คำอธิบาย

KP-2023   นักพัฒนาชุมชน 3-4 คู่มือ+ข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

ประกอบด้วย

 ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งงาน
– สายงานนักพัฒนาชุมชน
– ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และหลักการพัฒนาท้องถิ่น
– ระบบการเมืองท้องถิ่น
– การกระจายอำนาจ
– การมีส่วนร่วม และความสำคัญทางการปกครองท้องถิ่น
–การปกครองท้องถิ่นไทย

ส่วนที่ 3 แนวคิด ทฤษฎี และหลักการพัฒนาและการพัฒนาชุมชน
– การพัฒนาชุมชนโดยประชาชนมีส่วนร่วม
– ความหมาย ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
–การพัฒนาภาครัฐกับองค์กรพัฒนาเอกชนและภาคประชาชน
– การกระจายอำนาจในการพัฒนาและงบประมาณท้องถิ่น

ส่วนที่ 4 เจาะประเด็นเนื้อหาและแนวข้อสอบทุกเรื่องที่ออกสอบ
-เจาะประเด็นสำคัญ(ถาม-ตอบ) รัฐธรรมนูญ 2550
-เจาะประเด็น+แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ 2550 ชุดที่ 1 – ชุดที่ 3
-เจาะประเด็น+แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ชุดที่ 1-3
-เจาะประเด็น+แนวข้อสอบพรบ. สภาบลและอบต.
-เจาะประเด็น+แนวข้อสอบพรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด
-เจาะประเด็น+แนวข้อสอบระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
-เจาะประเด็น+แนวข้อสอบพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ
-เจาะประเด็น+แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรว่าด้วยงานสารบรรณ
-เจาะประเด็น+แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540

ส่วนที่ 5 ความรู้ทั่วไปเพิ่มเติม
– เศรษฐกิจพอเพียง
– สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
– นโยบายรัฐบาล
-ประชาคมอาเซียน

ส่วนที่ 6 เจาะประเด็นแนวข้อสอบภาคสนาม

ราคา 320 บาท

จัดทำโดย  สถาบัน The Best Center