KP-2002 นิติกร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ออกใหม่ 2560

270฿

คำอธิบาย

KP-2002    นิติกร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ออกใหม่  2560

 

สารบัญ

Øประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม โครงสร้าง

– เจาะข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป.

– เจาะข้อสอบ ความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์

Øพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Øพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์พ.ศ. 2543

– แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– เจาะข้อสอบ กฎหมายอาญา

– เจาะข้อสอบ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

– เจาะข้อสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

– เจาะข้อสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

Øระเบียบวินัยของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการทั่วไป

– แนวข้อสอบ วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการ

Øการให้ความเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงกฏหมาย  ข้อบังคับ กฎ ระเบียบต่างๆ

Øการให้คำปรึกษาแนะนำและตอบข้อหารือในเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบวินัยของส่วนราชการ