KP-1987 นักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา คู่มือสอบ ใหม่ปี 2560

250฿

คำอธิบาย

KP-1987    นักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา คู่มือสอบ ใหม่ปี  2560

 

สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง

*ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556

–แนวข้อสอบ ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556

*ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556

–แนวข้อสอบ ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556

*ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษา พ.ศ. 2550

*ประกาศคุรุสภาเรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ  พ.ศ. 2557

*ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559

–แนวข้อสอบ ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559

*ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2550

*การพัฒนาวิชาชีพ พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ ส่งเสริยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

*การวางแผน

*การวิเคราะห์

*การประเมิน

*การประสานงานและการบริการ
– เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

–เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

–รวมแนวข้อสอบ ด้านการพัฒนาวิชาชีพ ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

–แนวข้อสอบ การวางแผน การวิเคราะห์ การประเมิน การประสานงานและการบริการ

–เจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไป เศรษฐกิจ สังคม