KP-1985 นักพัฒนาสังคม สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

260฿

คำอธิบาย

KP-1985     นักพัฒนาสังคม สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

สารบัญ

Øประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ นโยบาย โครงสร้าง                                           

Øระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                             

          – เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                   

          – เจาะข้อสอบ พ.ร.ฏ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546      

          – เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม            

          – เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                                                         

Øพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546                                                       

–  แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546                                   

Øพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550                                        

– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550                          

Øพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550                                     

– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550                       

Øการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์                                 

 – รวมแนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม