KP-1976 นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรมกิจการผู้สูงอายุ สรุป+ข้อสอบใหม่ล่าสุด

238฿

คำอธิบาย

KP-1976    นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรมกิจการผู้สูงอายุ สรุป+ข้อสอบใหม่ล่าสุด

สารบัญ
– ประวัติวิสัยทัศน์ ความรู้เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ
– หลักการและวัตถุประสงค์การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลที่ดี
– ข้อมูลพื้นฐานด้านประชากรผู้สูงอายุของประเทศไทย
– พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
– พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
– งานสารบรรณ
– เทคนิคการเขียนหนังสือติดต่อราชการให้ดี
– การใช้ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
– เฉลยแนวข้อสอบ
– สถานการณ์ปัจจัย สำคัญในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ ของ คสช.
– สวัสดิการผู้สูงอายุ
– วินัยและการรักษาวินัย
– งานด้านส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
– แนวข้อสอบความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
– เฉลยคำตอบ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง