KP-1961 E-BOOK การเงินและบัญชี (กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว) คู่มือเตรียมสอบ 2560

259฿

คำอธิบาย

KP-1961 E-BOOK การเงินและบัญชี (กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว) คู่มือเตรียมสอบ 2560

พิมพ์เมื่อ: กรกฎาคม 2560
จำนวน : 429 หน้า
รูปแบบ : E-book – ไฟล์ดาวโหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
เล่มนี้หลังจากโอนเงินและแจ้งจะส่งโดยตรงจาก ผู้ผลิต ทางอีเมล์

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ประวัติความเป็นมา
หน้าที่
วิสัยทัศน์
ค่านิยม
พันธกิจ
ภารกิจหน้าที่
โครงสร้าง และ อัตรากำลัง
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
หลักธรรมาภิบาล
บทบาทภารกิจของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวตามโครงสร้างใหม่
สรุปภารกิจตาม พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558
อำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง

ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการปฎิบัติงานด้านกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
นโยบาย พม. ปี 60
การดำเนินงานร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
การบูรณาการงานภายใต้นโยบายกระทรวง พม. และที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาศักยภาพสตรีการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย
และการสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
ศูนย์พัฒนาครอบครัวสร้างชุมชนเข้มแข็ง
ระเบียบกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ พ.ศ. 2554
ระเบียบอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการและระยะเวลาการดำเนินการแก่ผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัว
แทนการลงโทษและเงื่อนไขการยอมความการถอนคำร้องทุกข์ หรือการถอนฟ้อง
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2560 – 2564
แผนครอบครัวเข้มแข็งโดยชุมชน
สถานการณ์ปัจจุบัน ประจำปี 2559

ส่วนที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรุประเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548
แนวข้อสอบ ระเบียบฯ งานสารบรรณ พ.ศ. 2526แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

ส่วนที่ 4 สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ
สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523
ประโยชน์เกื้อกูล
พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 (แก้ไขถึงฉบับที่ 9)

ส่วนที่ 5 วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการ
วินัยข้าราชการพลเรือน
ข้อห้ามทางวินัย

ส่วนที่ 6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุ
ความสำคัญของการบริหารงานพัสดุ
ความหมายของการบริหารงานพัสดุ
ขอบเขตของการบริหารงานพัสดุ
กลยุทธ์การบริหารงานพัสดุ
การจัดมาตรฐานพัสดุ
การจัดหา
การบริหารพัสดุคงเหลือ
การจัดการคลังพัสดุ
การขนส่ง
การบำรุงรักษา
การจำหน่ายพัสดุออกจากบัญชี
การบริหารงานพัสดุและการจัดหาของส่วนราชการ

ส่วนที่ 7 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7)
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2552
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2549
จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
แนวข้อสอบ พัสดุ

 

ราคา 259 บาท
จัดทำโดย นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ