KP-1959 นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ คู่มือสอบ

250฿

คำอธิบาย

KP-1959 นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ คู่มือสอบ

 สารบัญ

Øประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าที่ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง

Øสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

Øนโยบายรัฐบาลและนโยบายด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม

Øพ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และฉบับเพิ่มเติม พ.ศ. 2550

–   แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และฉบับเพิ่มเติม พ.ศ. 2550

Øพ.ร.บ.การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557

–  แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557

Øพ.ร.บ.ควบคุมการขอทานพ.ศ. 2559

–  แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ควบคุมการขอทานพ.ศ. 2559

Øพ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511

–  แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511

Øพ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550

–  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

–  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)

–  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

–  แนวข้อสอบ วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการ

–  แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม

–  เจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไป เศรษฐกิจ สังคม