คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค ใหม่ปี 2560 BC-7844

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค ใหม่ปี 2560 BC-7844

สารบัญ


*ประวัติความเป็นมา  พันธกิจ ภารกิจ โครงสร้าง


*
ความรู้ด้านระบาดวิทยาและหลักสถิติเบื้องต้น                                                                                            


*
ความรู้เกี่ยวกับกับโรค/ภัยและการป้องกันควบคุมโรค/ภัย                                                                             


*
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535                                                                                                        

                –  แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535                                                                        


*
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558                                                                                                                    

                –  แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558                                                                 


*
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550                                                                                                        

                –แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550                                                                     


*
ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทั่วไป                                                                                                                           


*
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551                                                                                  

                –  แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551                                           


*
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560                                                                                           

                –แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560                                                  

                –แนวข้อสอบ ระบาดวิทยา                                                                                                                          

                –แนวข้อสอบ การบริหารโครงการ                                                                                                           

                –แนวข้อสอบ ด้านสารสนเทศ                                                                                                                      

                จาะแนวข้อสอบรวม นักวิชาการสาธารณสุข                                                                                        

 

 หนา  267  หน้า