คู่มือสอบนักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน ออกใหม่ปี 2560 BC-7745

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน ออกใหม่ปี 2560  BC-7745

สารบัญ

Øพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                         

          –  แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541และที่แก้ไขเพิ่มเติม                   

Øพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551                                                       

          –  แนวข้อสอบ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551                                               

Øพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                       

          –  แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม           

Øพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์พ.ศ. 2543                                                     

          –  แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543                             

          –  แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                               

          –แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547                    

          – เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)                                                                                     

          – แนวข้อสอบ นักวิชาการแรงงาน                                                                         

          – แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางาน                                                       

          – แนวข้อสอบสภาพแวดล้อม การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เหตุการณ์ปัจจุบัน