BC-7776 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมการค้าต่างประเทศ

247฿

คำอธิบาย

BC-7776 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมการค้าต่างประเทศ

                                                    สารบัญ

ประวัติ บทบาทภารกิจหน้าที่ของกรมการค้าต่างประเทศ                                                                                                         

            
*
*
*
เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551              

            
*
*
*
เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม            

            
*
*
*
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณพ.ศ.  2502  และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                             

ความรู้เกี่ยวกับงบประมาณ                                                                                                                                                        

             
*
*
*
แนวข้อสอบ เกี่ยวกับการจัดการงบประมาณ                                                                                                             

ความรู้ด้านการบัญชี                                                                                                                                                                    

             
*
*
*
เจาะข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                                           

             
*
*
*
เจาะข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                                           

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office)

ความรู้เกี่ยวกับMicrosoft Word                                                                                                                                             

             
*
*
*
แนวข้อสอบ  Microsoft  Word                                                                                                                                   

ความรู้เกี่ยวกับMicrosoft Excel                                                                                                                                              

             
*
*
*
แนวข้อสอบ Microsoft  Excel                                                                                                                                     

ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft PowerPoint                                                                                                                                 

             
*
*
*
แนวข้อสอบ Microsoft  PowerPoint                                                                                                                         

             
*
*
*
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกรมการค้าต่างประเทศ                                                            

             
*
*
*
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ