BC-7806 คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

238฿

คำอธิบาย

BC-7806 คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

สารบัญ

ความเป็นมา หน้าที่ ภารกิจ วิสัยทัศน์ โครงสร้าง  

ยุทธศาสตร์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (พ.ศ. 2560-2564)                                   

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550                           

ระเบียบกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวว่าด้วยการช่วยเหลือสตรีหรือครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคมพ.ศ. ๒๕๖๐                                                      ความรู้เกี่ยวกับสตรีและสถาบันครอบครัว                                                                       

แผนปฏิบัติการแม่บทว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสตรี                                                             

บทบาทหน้าที่ของสถาบันครอบครัว                                                                               

ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                     

ความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ                                                                                          

         
*
*
*
เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1.                                                            
*
*
*
เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2.                                                            
*
*
*
เจาะข้อสอบ งานธุรการ 

 สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ                                                                       

วินัยและการรักษาวินัยข้าราชการ

วินัยข้าราชการพลเรือน และการรักษาวินัย                                                                        

วินัยลูกจ้างประจำ และขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย                                                 

วินัยพนักงานราชการ และขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย                                                       

         
*
*
*
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว                                 

         
*
*
*
แนวข้อสอบ วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการ